The Week in Arts for Nov. 18

SUNDAY, NOV. 18

MONDAY, NOV. 19

TUESDAY, NOV. 20