Obama powers to re-election despite weak economy

By DAVID ESPO

AP special correspondent