Washington Briefs for Nov. 5, 2012

Washington Bureau writer Jordan Blum
Washington Bureau writer Jordan Blum
Washington Bureau writer Jordan Blum
Washington Bureau writer Jordan Blum