Washington Watch for Nov. 4, 2012

Washington Bureau writer Jordan Blum
Washington Bureau writer Jordan Blum
Washington Bureau writer Jordan Blum
Washington Bureau writer Jordan Blum